Inlägget gjort

The pigeons and the grains

There was once a man who sold birds and earned money on it. He did not care at all about what happened to the birds. The main thing for him was to buy new things all the time. He was always in shiny shoes, whatever kind of weather. He ate only on silver plates, and could never get the oatmeal in his stomach. Silk Quilts he had in his bed and gold knitted pajamas. It was uncomfortable to sleep in, but the main thing was that it was fine.

He used to go to a river where there was a large tree. It was so big and inviting that many birds came there to stay overnight. It was like a hostel for birds. The fowler used to catch he birds with a landing net that he swung around in the air. It was quite laborious. In particular, with the big belly, he acquired from all the good food.

”Pooh!” Said the fowler for himself. ”I have to find some other way to capture the birds!”

He thought a long time. In the end he got an idea: He would sprinkle a few grains on the ground below the tree and then put a net over them. Some birds would surely be attracted by the grain. While he went to the river he was thinking about everything he could buy when he had sold the birds. He already possessed everything, but why not get double of the best? He crept close to the tree so that the birds would not see him. It was early morning, and no one had woken up yet. Gently he scattered the grains on the ground and put the net over. Then he went on tiptoe a bit away and waited.

After a while it began to dawn.The fowler saw a flock of pigeons approaching. They would be something for him. What he did not know was that it was King Speckle Neck who came with his entire entourage.

King Speckle Neck was not only wise, he was also thoughtful. Several times it had happened that some novice fell in trouble. There once was a cat who caught a pigeon chicken and kept on playing with it. Then the king Speckle Neck was there and chopped the cat so it dropped the chicken. Another time, it happened that a small chicken flew against a window in a house. It struck its head and fell down. King Speckle Neck saw it and immediately came and guarded the chicken. No one could do harm to the chicken ill while he was recovering from the stroke. All pigeons loved of their king. They wanted to serve Him. They searched for resting places and places that were good for playing. They helped him to find food and find water.

Now one of King Fleckle Neck’s entourage spotted the grain lying on the ground.

”Come, look! Grains!” He cried.

But King Speckle Neck got worried and suspicious:

How can it be that there are grains here under a tree? People do not pass by here? He warned his companions with some wisdom he learned:

”Can a golden dove exist? Those who seek it are doomed.
Danger’s cloud of thunderstorm is growing. Behind its shadow, the idea gets forlorn.”

The pigeons did not listen. They wanted so much to have the grain. Some old words of wisdom would not deter them. All flew down to the ground. King Speckle Neck could not leave them in the lurch. He must follow them.

What happened? All got stuck in the net. They could not get away. The more they tried, the more entangled they got. Then they began to scold the dove who had spotted the grain:

”If you had not cheated us, we would not be caught!”

They shouted a verse to bully him too:

”Dumb you who was first, you
first is not the the greatest, you
When we fall ill,
you should get on the skull! ”

So they kept on, but nothing helped. They could not get away with bullying. The king rebuked them:

”In danger, bullying is the unfit resort. Let us instead try to find a way to escape. Consider what the sages say:

”Be not excited about luck, bad luck should not wear the thought.
In a council you should talk, war’s danger, you should meet.
Words of wisdom give the soul strength. as the sages said
You who follow good advice, over fate you get the power. ”

He continued after a moment:
”If we work together we can do it! We’ll do this: we fly up all at the same time, with the net. A single pigeon can not make it, but together we can fix it ! Remember that ”unity is strength”!

The pigeons stopped chattering and began thinking of the advice. So they decided, and flew away. All at once, and net with them.

The fowler saw what they did and tried to get hold of them. But he was too slow and the pigeons disappeared. What would they do now? They could not fly around with the net for a long time.

Inlägget gjort

Duvorna och sädeskornen

Det var en gång en man som sålde fåglar och tjänade pengar på det. Inte brydde han sig om hur det gick för fåglarna. Huvudsaken för honom var att köpa nya saker hela tiden. Han gick alltid i blanka skor, hurdant vädret än var. Han åt bara på silverfat och kunde aldrig få ner havregrynsgröt i sin mage. Sidentäcken hade han i sin säng och guldstickad pyjamas. Det var obekvämt att sova i, men huvudsaken var att det var fint.

Han brukade gå till en flod där det stod en stor al. Den var så stor och inbjudande att många fåglar kom dit för att övernatta. Den var som ett vandrarhem för fåglar. Han fångade för det mesta fåglarna med en håv som han svängde omkring i luften. Det var ganska arbetsamt. I synnerhet med den stora magen han skaffat sig av all den goda maten.

”Puh!” sa fågelfångaren för sig själv. ”Jag måste hitta på något annat sätt att fånga fåglar!”

Han tänkte länge. Till slut fick han en idé: Han skulle strö ut några sädeskorn på marken nedanför trädet och sedan lägga ett nät över dem. Några fåglar skulle säkert lockas av sädeskornen. Medan han gick till  floden tänkte han på allt fint han skulle kunna köpa när han sålt fåglarna. Han hade redan allt, men varför inte skaffa dubbelt av det finaste? Han smög sig fram mot trädet så att fåglarna inte skulle se honom. Det var tidig morgon och ingen hade vaknat ännu. Försiktigt strödde han ut sädeskorn på marken och lade nätet över. Sedan gick han på tå en bit ifrån och väntade.

Efter en stund började det dagas. Fågelfångaren såg att en flock duvor närmade sig. Det vore något för honom. Vad han inte visste var att det var kung Fläcknacke som kom, med hela sitt följe.

Kung Fläcknacke var inte bara klok, han var också omtänksam. Flera gånger hade det hänt att någon duvunge råkat illa ut. En gång var det en katt som fångat den och höll på att leka med den. Då var kung Fläcknacke där och hackade på katten så att den släppte duvungen. En annan gång hände det att en duvunge flög mot ett fönster i ett hus. Den slog sig i huvudet och ramlade ner. Kung Fläcknacke såg det och kom genast och ställde sig i vägen. Ingen kunde göra duvungen illa medan den hämtade sig från slaget. Alla duvor tyckte om sin kung. De ville gärna tjäna honom. De sökte upp viloställen och ställen som var bra att leka på. De hjälpte honom med att söka mat och hitta vatten.

Nu fick en av kung Fläcknackes följe syn på sädeskornen som låg på marken.

”Kom, titta! Sädeskorn!” ropade han på duvspråket.

Men kung Fläcknacke blev orolig och misstänksam:
Hur kan det komma sig att det finns sädeskorn här under ett träd? Inga människor går väl här? Han varnade sitt följe med några visdomsord som han  lärt sig:

”Kan en gyllne duva finnas? Den som söker den är dömd.
Farans åskmoln mörk sig höjer. Bak dess skugga är tanken gömd.”

Duvorna lyssnade inte. De ville så gärna ha sädeskornen. Några gamla visdomsord skulle inte hindra dem. Alla flög ner mot marken. Kung Fläcknacke kunde inte lämna dem i sticket. Han måste följa dem.

Vad hände? Alla fastnade i nätet. De kunde inte komma därifrån. Ju mer de försökte, desto mer trasslade de in sig. Då började de gräla på den duva som sett sädeskornen:

”Om du inte lurat oss, så hade vi inte hamnat här!”

De hade en vers att mobba honom med också:

”Dummer som är först, du
först är inte störst, du
När vi illa faller,
ska du få på skallen!”

Så höll de på, men inte hjälpte det. De kunde inte komma loss med några nidverser. Kungen talade dem tillrätta:

”I fara är mobbning den svages utväg. Låt oss i stället försöka komma på ett sätt att komma loss. Tänk på vad de vise säger:

”Bli ej upprymd över lycka, otur bör ej tanken nöta.
I ett rådslag bör du tala, krigets fara ska du möta.
Visdomsord ger själen styrka. så de vise sagt
Du som goda råd kan följa, över ödet får du makt.”

Han fortsatte när han tänkt färdigt:
”Om vi samarbetar kan vi klara av det! Vi gör så här: På en och samma gång flyger vi upp, med nätet. En enda duva kan inte klara det, men tillsammans kan vi göra under! Tänk på att ”enighet ger styrka”!

Duvorna slutade tjattra och började tänka på rådet. Så beslöt de sig och flög i väg. Alla på en gång, och nätet med dem.

Fågelfångaren märkte vad de gjorde och försökte få tag i dem. Men han var för långsam och duvorna försvann. Vad skulle de göra nu? De kunde inte flyga omkring med nätet särskilt länge.

Inlägget gjort

Problem med Hitopadesha

Glad i hågen började jag läsa – bara för att komma underfund med några svårigheter:

  1. Fablerna handlar om djur som nog är ganska okända för svenska barn. Vad säg om gamar och sjakaler, till exempel. Jag tänker mig göra djuren mer svenska – vad tycks om det?
  2. Historierna innehåller en mängd verser som är både rimmade och mycket ålderdomliga. Vad ska jag göra med dem?

Ge mig gärna några råd!

Inlägget gjort

Hitopadesha – en mycket gammal indisk fabelsamling

Böcker för barn har ofta haft som mål att uppfostra, visa upp goda exempel eller ge goda råd om livet. Fabler är exempel på historier som har en ”sens moral”, alltså en sedelärande knorr på slutet.

Fablernas fader är Hitopadesha. Den kallas också för de goda rådens bok.

Hitopadesha är en samling indiska fabler, ursprungligen skrivna i sanskrit. En del anses vara nedtecknade ungefär 1300 år före Kristus. En annan del härstammar från ungefär 350 år före Kristus.

På 600-talet efter Kristus översattes fabelsamlingen till persiska, och senare, på 850-talet, till arabiska.

Den som gett en modern version på engelska är Sir Edwin Arnold. Det är den boken jag hittat på nätet.

Adress: www.columbia.edu/itc/…/hitopadesha_arnold/ 

Detta var 20160309.

Inlägget gjort

Fabler, myter och fantasier

Här vill jag presentera planer på fantastiska och fantasifulla böcker.
Den första har arbetsnamnet ”Drakägget som försvann”.
Så här börjar den:

”Det hände en natt att draken Drusilla skulle ner till sjön för att hämta vatten. Drusilla kände sig varm och trött. Ägget som låg inne i henne var snart färdigt. Just nu var det stort och i vägen hela tiden. Hon hoppades att hon skulle hinna hem innan det kom ut.  Hon gick alldeles ensam. Det var dumt, förstås. Men hon var så illa tvungen.

Så halkade hon på isen på väg ner till sjön. Och rätt som det var gled ägget ur henne. Hon kunde inte göra något åt det. Där låg ägget nu i snön. Det var för kallt för ägget. Också drakägg måste ha det varmt för att det som är inuti ska kunna växa.”